Tilbud jobcenter København

Vi har aftale med Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning om tilbud til sygemeldte og primært indsatsklare ledige borgere.

Vi tilbyder individuelle forløb med bl.a. virksomhedspraktik til  sygemeldte borgere med psykiske og fysiske lidelser eller til personer med uafklaret helbredssituation og/eller komplekse problemer.

Plan & Handling har endvidere rammeaftale med Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning om beskæftigelsestilbud til primært indsatsklare ledige borgere.

 

Vi har mange års erfarning med virksomhedspraktik

 

Rammen om forløb hos Plan & Handling foregår i ældre hyggelige lokaler bag ved Rundetårn i Indre By. Vi lægger bl.a. vægt på, at forløbet ikke er institutionspræget.

 

Vi har et stort netværk og mange års erfaring med virksomhedspraktik

 

Hos Plan & Handling er formålet, at man som deltager får støtte og hjælp til at komme i gang på arbejdsmarkedet.

Vores medarbejdere er specialister på hver deres område, og de har mange års erfaring i at samarbejde med virksomheder og andre samarbejdspartnere, som f.eks. læger, speciallæger, socialforvaltning og sundhedsforvaltning.

Derfor har vi også et indgående kendskab til, hvordan et forløb kan skrues sammen, så den enkelte får afprøvet en relevant arbejdsfunktion i f.eks. virksomhedpraktik og forhåbentlig kan se nogle perspektiver for fremtiden på arbejdsmarkedet.

Foruden samarbejde med virksomheder om virksomhedspraktik har Plan & Handling også en række tilbud internt. Det spænder lige fra undervisning til fysisk træning, der bl.a. omfatter træning i varmtvandsbassiner. Derudover har vi forskellige muligheder for arbejdstræning.

Der bliver altid taget udgangspunkt i den enkelte deltagers situation, og man får en fast kontaktperson. Alle er velkomne.

 

Oversigt over pakker


Klik på billedet og se oversigten
over vores pakker

 

Virksomhedsrettet forløb – lidt støttebehov

Projektnr. 0034
Fasit-ID 90.873
Målgruppe: Alle aktivitetsparate borgere

Formål: Forløbet i dette indsatsspor er til borgere, der er klar til en virksomhedspraktik
med fokus på en gradvis øgning af timetallet i praktikken. Det forventes, at det er borgere, der skal støttes i opstarten af forløbet, men hvor behovet for tæt opfølgning reduceres over tid.

Timeantal pr. uge: 25 timer
Varighed: Maks. 2-13 uger

 

Intro til virksomhed – noget støttebehov

Projektnr. 0033
Fasit-ID 90.874
Målgruppe: Alle aktivitetsparate borgere

Formål: Forløbet med et timetalsniveau på 12 timer er til borgere, som skal introduceres til og gradvist vænnes til at være ude på en virksomhed. En del af borgerne har komplekse problemstillinger, hvor der sideløbende med virksomhedspraktikken også allerede er iværksat eller skal iværksættes en social- og sundhedsfaglig indsat, der varetages af andre aktører. Det vil være leverandørernes ansvar i disse sager at koordinere indsatsen med relevante aktører.

Timeantal pr. uge: 12 timer
Varighed: Maks. 2-26 uger

 

Intensivt virksomhedsforløb – meget støttebehov

Projektnr. 0031
Fasit-ID 90.877
Målgruppe: Alle aktivitetsparate borgere

Formål: Forløbet med et timetal på 5 timer vil rette sig mod borgere med komplekse og ofte uklare problemstillinger, og de har alle brug for en understøttende indsats for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal være tilrettelagt med virksomhedsforberedende aktiviteter (LAB,
kap. 10) med sigte på, at borgerne inden for forløbets varighed starter i en virksomhedsplacering (LAB, kap. 11-12) på en virksomhed.

Timeantal pr. uge: 5 timer
Varighed: Maks. 2-26 uger

 

Særligt intensivt virksomhedsforløb, meget støttebehov

Projektnr. 3261
Fasit ID: 1459362
Målgruppe: Alle aktivitetsparate borgere.

Formål: Forløbet har til sigte at bibringe borgere med komplekse problemstillinger en understøttende indsats for at komme tætte på arbejdsmarkedet.

Timetal pr. uge: 2-4 timer
Varighed: Maks. 2-26 uger

 

Fastholdelsesmentor

Projektnr. 0029
Fasit-ID 90.934
Målgruppe: Alle aktivitetsparate borgere

Formål: Indsatsen skal medvirke til, at borgerne opnår deltagelse i beskæftigelsesrettet tilbud eller fastholdes i virksomhedsrettet forløb, uddannelsesforløb eller i et andet aktivt tilbud.

Timeantal pr. uge: 1-5 timer
Varighed: Maks. 1-13 uger

 

Helhedsorinteret mentor

Projektnr. 0030
Fasit-ID 90.935
Målgruppe: Alle aktivitetsparate borgere

Formål: En helhedsorienteret mentor skal medvirke til, at borgere, der ikke kan deltage i aktivt tilbud på grund af komplekse sociale og helbredsmæssige problemstillinger, støttes og vejledes til at opnå tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Timeantal pr. uge: 1 time
Varighed: Maks. 1-26 uger

 

Fleksjobforløb – selvhjulpen/lidt støttebehov

Projektnr. 0035
Fasit-ID 90.975
Målgruppe: Fleksjobvisiterede

Formål: Indsatsen er rettet mod borgere, som er visiteret til fleksjob og som har været ledige i sammenlagt 12 mdr. inden for de seneste 18 mdr. Borgerne kan i varierende omfang have behov for motivation, støtte og afklaring, men for alle de fleksjobvisiterede borgere er målet med indsatsen, at de skal hurtigst muligt i fleksjob.

Timeantal pr. uge: 3 timer
Varighed: Maks. 1-13 uger

 

Fleksjobforløb – meget støttebehov

Projektnr. 0036
Fasit-ID 90.976
Målgruppe: Fleksjobvisiterede

Formål: Forløbet er for borgere, som har brug for helhedsorienteret og koordineret støtte for at nå målet om fleksjob. Formålet er etablering af virksomhedspraktik inden for forløbsvarigheden med henblik på efterfølgende ansættelse i fleksjob.

Timeantal pr. uge: 1-20 timer
Varighed: Maks. 1-13 uger

 

Vejledning og opkvalificeringsforløb

Projektnr. 0032
Fasit-ID 90.876
Målgruppe: Alle aktivitetsparate borgere

Formål: Indsatsen har til formål at afdække, hvad der skal til, for at borgeren kan komme i arbejde eller starte på uddannelse.

Timeantal pr. uge: 10 timer
Varighed: Maks. 3 uger

 

Afklaring af arbejdsevne, komplekse problemer

Projektnr. 0027
Fasit-ID 90.872
Målgruppe: Alle aktivitetsparate borgere

Formål: Indsatssporet skal medvirke til, at der for borgere med komplekse problemer iværksættes relevante beskæftigelsesrettede aktiviteter, der kan udvikle eller afdække borgerens arbejdsevne
i tilstrækkelig grad til, at den rette indsats for at integrere borgeren på arbejdsmarkedet eller understøtte borgeren i at begynde uddannelse kan iværksættes.

Timeantal pr. uge: 25 timer
Varighed: Maks. 2-26 uger

 

Afklaring af arbejdsevne, særlige lidelser

Projektnr. 0028
Fasit-ID 90.875
Målgruppe: Alle aktivitetsparate borgere

Formål: Indsatsen er målrettet borgere med særlige lidelser. Det er f.eks. borgere med aggressiv sclerose, bipolar lidelse, borgere uden diagnose, men som fremstår psykisk syge, borgere med erhvervet hjerneskade, borgere uden sygdomsindsigt, samt borgere med ”ondt i livet”.

Timeantal pr. uge: 2-12 timer
Varighed: Maks. 2-26 uger

 

Arbejdspladsbaseret indsats for sygemeldte
med psykisk lidelse – basis:

Projektnr. SY19
Fasit-ID 28.860

 

Arbejdspladsbaseret indsats for sygemeldte
med psykisk lidelse – udvidet:

Projektnr. SY20
Fasit-ID 28.863

 

Arbejdspladsbaseret indsats for sygemeldte
med fysisk lidelse – basis:

Projektnr. SY21
Fasit-ID 28.862

 

Arbejdspladsbaseret indsats for sygemeldte
med fysisk lidelse – udvidet:

Projektnr. SY22
Fasit-ID 28.861

 

Tværfaglig og Helhedsorienteret indsats – basis:

Projektnr. SY23
Fasit-ID 28.859

 

Tværfaglig og Helhedsorienteret indsats – udvidet:

Projektnr. SY24
Fasit-ID 28.864

 

Varighed for alle 6 pakker: 1-26 uger
Timetal: 5-37 timer/uge

 

Plan & Handlings virksomhedsopfølgningspakke

Projektnr. 2703
Fasit ID: 1446948
Målgruppe: Sygemeldte borgere

Formål: Indsatsen skal sikre, at borgeren understøttes og fastholdes i en virksomhedspla­cering – med henblik på borgerens fortsatte bevægelse tilbage mod arbejdsmarkedet. Der er løbende er fokus på progression i timetal og på minimering af eventuelle barrierer herfor, fx gennem vurdering af arbejdets organisering samt af behov for hjælpemidler eller andre kompenserende ordninger.

Timetal pr. uge: 2 timer
Varighed: Maks. 1-26 uger

 

Forskelle på Basis og Udvidet
i relation til tilbud til sygemeldte borgere

Intensitetsniveauet i hhv. Basis og Udvidet afhænger af, hvor langt borgeren er fra arbe­jds-markedet.

Plan & Handlings tilbud i hhv. Basis og Udvidet tilrettelægges ud fra jobcenterets bestilling og den henviste borgers situation. Arbejds­fastholdelse, etablering af praktik, holdunder­visning m.v. kan indgå i alle pakker.

  • I Basis vil tilbuddene primært være deltagelse i holdundervisning.
  • I Udvidet vil der endvidere være mulighed for mere individuel sparring med specialister.

 

I Tværfaglig helhedsorienteret Udvidet vil der være mulighed for en i højere grad håndholdt indsats med bl.a:

  • Tæt samarbejde med jobcenter.
  • Mentorstøtte.
  • Kontakt til SOF og SUF.
  • Kontakt til behandlingssteder.
  • Brug af egne specialkonsulenter.
  • Hyppigere opfølgning.
  • Større indsats i forhold til at motivere og fastholde.