5353 7777
·
Mandag - torsdag 08:30 - 16:00
·
Fredag 08:30-15:00
Kørestolsvenlige lokaler
Projektinitiativ

Flere varme hænder

Danmark mangler varme hænder. Og har samtidig en stor arbejdskraftreserve indenfor langvarigt ledige kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere.

Efterspørgslen på arbejdskraft gælder på plejecentrene, hjemmeplejen, vores hospitaler og inden for en lang række velfærdstilbud. Plan & Handling har igennem mange år arbejdet med at bringe udsatte borgere tilbage til arbejdslivet. Plan & Handling har derfor stor indsigt i de særlige forhold, som gør sig gældende for de mest sårbare borgere. I relation til beskæftigelse ved vi hvad , der virker, men også hvad der ikke virker.

Med initiativet ”Flere varme hænder”, har vi tilrettelagt en effektiv model, der sigter på, at ledige kontanthjælpsmodtagere meget hurtigt kan arbejde som varme hænder til gavn for dem selv og en række velfærdsområder.

Plan & Handling har med succes gennemført flere projekter med fokus på at styrke udsatte gruppers arbejdsmarkedstilknytning.

Initiativets mål

Det er projektets mål at give udsatte borgere et relevant tilbud, der kan sikre, at gruppen meget hurtigt går i virksomhedspraktik inden for de gængse velfærdsområder (fx hjemmeplejen, hospitaler, plejecentre), men også andre beskæftigelsesområder kan komme i spil. Det er målsætningen, at praktikken skal føre til varig beskæftigelse. Det er grundideen, at også de udsatte grupper repræsenterer en uudnyttet arbejdskraftreserve, som under de rette omstændigheder kan bringes i spil til gavn for arbejdsudbuddet og den enkelte borger.

Initiativet skal ses i lyset af, at Danmark også i årene fremover vil mangle arbejdskraft. Derfor skal der oprustes på alle fronter. Men man skal dog være opmærksom på, at skal man have succes med målgruppen, så kræver det en særlig metodisk tilgang, som i høj grad bygger på åbenhed, medbestemmelse, tillid og tryghed. Erfaringen har vist, at kontant regelrytteri ikke virker over for denne målgruppe.

Tryghed og tillid er afgørende for et heldigt forløb

For Plan & Handling er det fuldstændig afgørende, at relationen til den enkelte borger indledes med at der skabes et trygt fundament for samarbejdet. Vi opbygger en slags virksomhedsfølelse hos borgerne som betyder, at borgerne udviser stor loyalitet overfor os og hele konceptet. Man kan sige, at borgerne oplever sig som en del af noget større, hvor den enkelte føler sig både hørt og set. Vi adskiller os nok fra andre aktører ved at vi så markant i den indledende fase understreger betydningen af tryghed. Umiddelbart kunne det jo ligne, at borgerne ”bare skal sidde og hygge sig” men vi ved, at det tager tid og tålmodighed at opbygge den nødvendige tryghed og tillid. Uden denne tryghed bliver det meget opad bakke.

Den trygge ramme medfører ofte at håbløshed og negative forventning afløses af et ønske/lyst om at ændre på tingenes tilstand. For mange borgere er der tale om et meget stort skridt at bevæge sig uden for de vante rammer.

Evidensbaseret tilgang

Vi ved, at vores tilgang virker. Vi har arbejdet med metoden i mere end 25 år. Vores tilgang drives først og fremmest af en åben metode, hvor vi med udgangspunkt i borgerens hele situation finder frem til den type beskæftigelse, som passer bedst til borgeren. Mange gange skal der flere forsøg til inden det lykkes. Det kan hænde, at virkeligheden viser, at borgeren ikke kan trives på et plejecenter, men er mere indstillet på at arbejde fx i en boghandel – jamen så er det den vej vi går. De første 3 uger bruges til at etablere et grundhold som det faste trygge fundament, som vi bygger videre på. Samtidig gennemfører vi individuel kompetence- og funktionsafklaring.

De fysiske omgivelser spiller også en stor rolle. Vores lokaler (tæt på offentlig transport) og hele vores kultur appellerer netop til nærhed og fællesskab. Borgerne skal kunne lide at komme hos os. Som noget særligt er det muligt for borgerne at mødes fast én dag om ugen, hvor planer og oplevelser diskuteres og justeres. Ideen hermed er dobbelt – dels kan borgerne inspirere hinanden og dels kan vi reagere på misforhold inden, at noget går helt galt.

Målgruppe

Initiativets primære målgruppe er udsatte målgrupper. Det kunne fx være kvindelige kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Andre udsatte grupper vil imidlertid også kunne gøre brug af dette nye tilbud – både sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere.

Det er karakteristisk for denne målgruppe, at den ofte har mange nederlag bag sig – både fra de unge år i skolesystemet og sidenhen fra oplevelser med systemet og arbejdspladser. Endvidere er det kendt, at der typisk er tale om personer, der slås med flere problemstillinger. Det er tydeligt, at skal den onde cirkel brydes, så er det noget særligt, der skal til. I den sammenhæng ved vi, at vores model har god effekt – ikke for alle, men for mange.

Kontanthjælpsmodtagere

Seniorer

Handicappede

Sygedagpengemodtagere

Ukrainske flygtninge

Samt mange flere.

Hvordan gør vi?

Vores model indeholder mange forskellige byggesten. Vi tænker altid i åbne målgrupper. På samme måde gælder det virksomhederne. Vi er åbne over for alle virksomheder og alle typer beskæftigelser. For os handler det om at etablere det rette match mellem borger og arbejdsgiver. Mange i vores virksomhedsnetværk arbejder med en dobbelt bundlinje.

På den ene side går man efter at drive en god forretning, og på den anden side bruger man gerne ressourcer på at gøre en ekstra indsats for en medarbejder, der har særlige behov. Denne rummelighed skaber jobåbninger og er godt for samfundsøkonomien på lang sigt. Vores arbejde bygger på en målrettet og individuel plan, der løbende justeres.

Sidemandsoplæring på jobbet

Det mest effektive måde at introducere nogen til arbejdslivet er ved at dette sker på en arbejdsplads. Praktikken skal opleves realistisk/autentisk af borgeren. Vi har gode erfaringer med sidemandsoplæring. Her får borgeren en god fornemmelse for og indblik i de konkrete arbejdsopgaver – støttet af en erfaren medarbejder.

Samarbejdet med arbejdsgiverne

Samarbejdet med virksomhederne er vigtigt. Her ligger nøglen til et effektivt forløb. Vi støtter virksomhederne i alle forhold. Plan & handling har adgang til et omfattende virksomhedsnetværk, så vi relativt nemt kan anvise beskæftigelsesmuligheder – bl.a. i form af virksomhedspraktik. Virksomhederne kender os og ved, hvad de kan forvente. Relationen til virksomhederne styres altid af den samme erhvervskonsulent. Vi har særdeles gode relationer til virksomheder inden for velfærdsområdet.

Tæt samarbejde med sagsbehandleren

Indsatsen handler om at etablere en helhedsorienteret indsats med henblik på, at borgeren bliver jobparat. Plan & Handling indgår derfor i et tæt samarbejde med den koordinerende sagsbehandler, der sikrer samarbejde på tværs af forvaltningsområder. Vi arbejder individuelt og fokuseret Vi har hele tiden øje for at motivere borgerne for at genindtræde i arbejdslivet. Tidligere borgere, som i dag arbejder inden for plejeomsorgsområdet, er med til at kaste lys over de mange beskæftigelsesmuligheder, der eksisterer. Kan det lade sig gøre, så sender vi gerne borgerne ud i praktik to og to. Det er altid godt med kollegastøtte. Borgeren skal præstere op til 37 ugentlige timer – denne ugeplan kan deles op i fx 12 timers arbejdsmarkeds- eller sprogundervisning og 25 timers virksomhedspraktik.

Korps af fagspecialister

Nogle borgere har behov for specialstøtte i form af fx en psykolog/psykiater. Plan & Handling har adgang til et omfattende korps af fagspecialister, som hurtigt kan tilknyttes den enkelte, fx psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kostvejleder m.fl. Vi gennemfører holdundervisning, men tilbud tilrettelægges også individuelt efter konkret vurdering.
 
I Plan & Handling har vi også jobkonsulenter og sprogmentorer, der taler ukrainsk, russisk, polsk, somali, arabisk, spansk, portugisisk, marokkansk, og serbokroatisk og som benyttes til:
 
  • Mentorforløb, hvor formål og indhold kan aftales individuelt.
  • Samtaleforløb mhp. rehabiliteringsplanens forbedrende del.
  • Ressourceforløb, hvor indsatsplanen indeholder aktiviteter som varmtvandstræning eller anden form for træning, sprogmentorindsats, virksomhedspraktik o.m.a.