5353 7777
·
Mandag - torsdag 08:30 - 16:00
·
Fredag 08:30-15:00
Kørestolsvenlige lokaler

Tilbud jobcenter København

Vi har aftale med Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning om tilbud til sygemeldte borgere.

Vi tilbyder individuelle forløb med bl.a. virksomhedspraktik til borgere med psykiske og fysiske lidelser eller til personer med uafklaret helbredssituation og/eller komplekse problemer.

Rammen om forløb hos Plan & Handling foregår i ældre hyggelige lokaler bag ved Rundetårn i Indre By. Vi lægger bl.a. vægt på, at forløbet ikke er institutionspræget.

Tilbage til arbejdsmarkedet

Hos Plan & Handling er formålet, at man som deltager får støtte og hjælp til at komme i gang på arbejdsmarkedet, eller hjælp til at blive fastholdt på hidtidig arbejdsplads, hvis dette er ønsket.

Vores medarbejdere er specialister på hver deres område, og de har mange års erfaring i at samarbejde med virksomheder og andre samarbejdspartnere, som f.eks. læger, speciallæger, socialforvaltning og sundhedsforvaltning.

Derfor har vi også et indgående kendskab til, hvordan et forløb kan skrues sammen, så den enkelte får afprøvet en relevant arbejdsfunktion i f.eks. virksomhedspraktik og forhåbentlig kan se nogle perspektiver for fremtiden på arbejdsmarkedet.

Foruden samarbejde med virksomheder om virksomhedspraktik har Plan & Handling også en række tilbud internt. Det spænder lige fra undervisning til fysisk træning, der bl.a. omfatter træning i varmtvandsbassiner. Derudover har vi forskellige muligheder for arbejdstræning internt hos os selv.

Alle er velkomne.

UDBUD 2020

VIRKSOMHEDSRETTET FORLØB
SPOR 1A

Projektnr. 3291
Fasit-ID 3.246.266

Målgruppe: Indsatsen er primært rettet mod sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb, men andre målgrupper kan også inkluderes, fx afklaring til fleksjob eller førtidspension. Forløbet vil rette sig mod sygemeldte borgere med meget stort støttebehov.

Formål: At der er fastlagt en plan for borgers forløb med udgangspunkt i borgerens jobmål.
Via planen skal det fremgå, hvilke indsatser borger skal igennem. 
At borger har udarbejdet CV og/eller opdateret sit CV. 

Indhold: Indsatsen har fokus på, at borgere i målgruppen hurtigst muligt kommer (tilbage) i ordinært arbejde, evt. via brug af handicapkompenserende ordninger og/eller via en forudgående virksomhedsplacering. Samtidig har den helhedsorienterede indsats fokus på, at der skabes tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere borgerens arbejdsevne, skånebehov og antal timer, som borgeren kan arbejde. Derfor er Plan & Handlings redskab hertil virksomhedspraktikker og etablering af jobs. 

Timeantal pr. uge: 3-5 timer
Varighed: Op til 13 uger

 

Særligt for sygemeldte fra et arbejde

For borgere sygemeldt fra et arbejde er formålet med indsatsen, at borger understøttes i at blive fastholdt på nuværende arbejdsplads. Indsatsen skal således understøtte borgeren i gradvist at kunne vende tilbage til arbejdet, evt. ved brug af handicapkompenserende ordninger.

Særligt omkring fastholdelse i job og virksomhedspraktik

Plan & Handling har hele tiden opmærksomheden på en evt. blivende stilling/ordinært job samt ordinære timer for borger på pågældende arbejdssted. I det virksomhedsrettede arbejde tilstræbes det i videst muligt omfang at finde placeringer på arbejdspladser, der efterfølgende har økonomisk mulighed for at ansætte på ordinære vilkår, herunder fx i småjob. 

Vores konsulent støtter borgeren under virksomhedsplaceringen og har løbende tæt samarbejde med arbejdsgiver og borger omkring job, afdækning af skånehensyn og behov for kompensation, øgning af kendskab til optimal arbejdspladsindretning, progression i timetal samt dokumentation af borgerens forløb. 

  • Vores erhvervspsykolog støtter borgeren i dennes vej tilbage til arbejdsmarkedet.
  • Vores ergoterapeut hjælper med struktur og organisering.
  • Vores fysioterapeut giver ergonomisk vejledning.

 

VIRKSOMHEDSRETTET FORLØB
SPOR 1B

Projektnr. 3292
Fasit-ID 3.246.267
Målgruppe: Indsatsen er primært rettet mod sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb, men andre målgrupper kan også inkluderes, fx afklaring til fleksjob eller førtidspension. Forløbet vil rette sig mod sygemeldte borgere med stort støttebehov.

Formål: At der er fastlagt en plan for borgers forløb med udgangspunkt i borgerens jobmål.
Via planen skal det fremgå, hvilke indsatser borger skal igennem. 
At borger har udarbejdet CV og/eller opdateret sit CV. 

Indhold: Indsatsen har fokus på, at borgere i målgruppen hurtigst muligt kommer (tilbage) i ordinært arbejde, evt. via brug af handicapkompenserende ordninger og/eller via en forudgående virksomhedsplacering. Samtidig har den særlige indsats fokus på, at der skabes tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere borgerens arbejdsevne, skånebehov og antal timer, som borgeren kan arbejde. Derfor er Plan & Handlings redskab hertil virksomhedspraktikker og etablering af jobs.

Timeantal pr. uge: 4-6 timer
Varighed: Op til 13 uger

 

VIRKSOMHEDSRETTET FORLØB
SPOR 1C

Projektnr. 3293
Fasit-ID 3.246.268
Målgruppe: Indsatsen er primært rettet mod sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb, men andre målgrupper kan også inkluderes. Forløbet vil rette sig mod sygemeldte borgere med lidt støttebehov.

Formål: At der er fastlagt en plan for borgers forløb med udgangspunkt i borgerens jobmål.
Via planen skal det fremgå, hvilke indsatser borger skal igennem. 
At borger har udarbejdet CV og/eller opdateret sit CV. 

Indhold: Indsatsen har fokus på, at borgere i målgruppen hurtigst muligt kommer (tilbage) i ordinært arbejde, evt. via brug af handicapkompenserende ordninger og/eller via en forudgående virksomhedsplacering. Samtidig har indsatsen fokus på, at der skabes tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere borgerens arbejdsevne, skånebehov og antal timer, som borgeren kan arbejde. Derfor er Plan & Handlings redskab hertil virksomhedspraktikker og etablering af jobs.

Timeantal pr. uge: 7-15 timer
Varighed: Op til 13 uger

 

FASTHOLDELSE PÅ VIRKSOMHED
SPOR 2A

Projektnr. 3295
Fasit-ID 3.246.432
Målgruppe: Indsatsen er primært rettet mod sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb, men andre målgrupper kan også inkluderes. Forløbet retter sig mod sygemeldte borgere med mindre støttebehov.

Formål: Formålet med indsatsen er at sikre, at borgeren understøttes og fastholdes i ordinære timer og/eller virksomhedspraktik, og at dette bidrager til borgerens fortsatte bevægelse tilbage mod arbejdsmarkedet.

Indhold: Indsatsen sker på baggrund af den skriftlige praktikaftale, der er udarbejdet i samarbejde med borger og arbejdsgiver. Denne kan løbende tilpasses efter dialog med virksomhed og borger og skal indeholde varighed, mål og delmål, arbejdsopgaver, arbejdstid, og hvordan denne øges i forløbet, samt skånebehov, der skal tages hensyn til.

Timeantal pr. uge: 30 minutter pr. uge
Varighed: Op til 12 uger

 

FASTHOLDELSE PÅ VIRKSOMHED
SPOR 2B

Projektnr. 3294
Fasit-ID 3.246.431
Målgruppe: Indsatsen er primært rettet mod sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb, men andre målgrupper kan også inkluderes. Forløbet retter sig mod sygemeldte borgere med mindre støttebehov.

Formål: Formålet med indsatsen er at sikre, at borgeren understøttes og fastholdes i ordinære timer og/eller virksomhedspraktik, og at dette bidrager til borgerens fortsatte bevægelse tilbage mod arbejdsmarkedet.

Indhold: Indsatsen sker på baggrund af den skriftlige praktikaftale, der er udarbejdet i samarbejde med borger og arbejdsgiver. Denne kan løbende tilpasses efter dialog med virksomhed og borger og skal indeholde varighed, mål og delmål, arbejdsopgaver, arbejdstid, og hvordan denne øges i forløbet, samt skånebehov, der skal tages hensyn til.

Timeantal pr. uge: 1-3 timer pr. uge
Varighed: Op til 12 uger

 

MESTRINGSKURSUS

Projektnr. 3290
Fasit-ID 3.246.262
Målgruppe: De sygemeldte borgere, der visiteres til mestringskurset, kan være sygemeldt fra ledighed, have mistet deres arbejde i forbindelse med deres sygemelding eller være sygemeldt fra et eksisterende arbejde. Der kan være tale om borgere med såvel psykiske som fysiske lidelser samt en kombination af disse.

Formål: Hensigten med forløbet er, at borger opnår viden om egen sygdom og får redskaber til at kunne mestre følgerne af sygdom i relation til arbejdsmarkedet og dagligdagen. Målet er, at borgers sygdom udgør en mindre barriere i forhold til at komme tilbage i arbejde. Der er fokus på redskaber, som borger kan anvende efter afsluttet forløb. 
Forløbet har et motiverende og udviklende sigte med fokus på, at borger gøres bevidst om, at denne selv kan medvirke aktivt i egen tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Indhold: Mestring af følger af sygdom er et kursus, der indeholder træning af teknikker samt praktiske redskaber til at håndtere hverdag og arbejdsliv med de problemer, som sygdommen giver. På kurset undervises bl.a. i hverdagsmestring, psykoedukation, og der er tilbud om fysisk træning og mindfulness.  
Kurset tilrettelægges individuelt ud fra dialogen med den enkelte sygemeldte med fokus på udvikling af motivation samt fysisk og psykisk kapacitet.

Timeantal pr. uge: 2-6 timer
Varighed: Op til 6 uger