5353 7777
·
Mandag - torsdag 08:30 - 16:30
·
Fredag 08:30-15:00
Kørestolsvenlige lokaler

Tilbud jobcenter København

Vi har aftale med Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning om tilbud til sygemeldte borgere.

Vi tilbyder individuelle forløb med bl.a. virksomhedspraktik til borgere med psykiske og fysiske lidelser eller til personer med uafklaret helbredssituation og/eller komplekse problemer.

Rammen om forløb hos Plan & Handling foregår i ældre hyggelige lokaler bag ved Rundetårn i Indre By. Vi lægger bl.a. vægt på, at forløbet ikke er institutionspræget.

Tilbage til arbejdsmarkedet

Hos Plan & Handling er formålet, at man som deltager får støtte og hjælp til at komme i gang på arbejdsmarkedet, eller hjælp til at blive fastholdt på hidtidig arbejdsplads, hvis dette er ønsket.

Vores medarbejdere er specialister på hver deres område, og de har mange års erfaring i at samarbejde med virksomheder og andre samarbejdspartnere, som f.eks. læger, speciallæger, socialforvaltning og sundhedsforvaltning.

Derfor har vi også et indgående kendskab til, hvordan et forløb kan skrues sammen, så den enkelte får afprøvet en relevant arbejdsfunktion i f.eks. virksomhedspraktik og forhåbentlig kan se nogle perspektiver for fremtiden på arbejdsmarkedet.

Foruden samarbejde med virksomheder om virksomhedspraktik har Plan & Handling også en række tilbud internt. Det spænder lige fra undervisning til fysisk træning, der bl.a. omfatter træning i varmtvandsbassiner. Derudover har vi forskellige muligheder for arbejdstræning internt hos os selv.

Alle er velkomne.

UDBUD 2020

VIRKSOMHEDSRETTET FORLØB
SPOR 1A

Projektnr. 3291
Fasit-ID 3.246.266

Målgruppe: Indsatsen er primært rettet mod sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb, men andre målgrupper kan også inkluderes, fx afklaring til fleksjob eller førtidspension. Forløbet vil rette sig mod sygemeldte borgere med meget stort støttebehov.

Formål: At der er fastlagt en plan for borgers forløb med udgangspunkt i borgerens jobmål.
Via planen skal det fremgå, hvilke indsatser borger skal igennem. 
At borger har udarbejdet CV og/eller opdateret sit CV. 

Indhold: Indsatsen har fokus på, at borgere i målgruppen hurtigst muligt kommer (tilbage) i ordinært arbejde, evt. via brug af handicapkompenserende ordninger og/eller via en forudgående virksomhedsplacering. Samtidig har den helhedsorienterede indsats fokus på, at der skabes tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere borgerens arbejdsevne, skånebehov og antal timer, som borgeren kan arbejde. Derfor er Plan & Handlings redskab hertil virksomhedspraktikker og etablering af jobs. 

Timeantal pr. uge: 3-5 timer
Varighed: Op til 13 uger

 

Særligt for sygemeldte fra et arbejde

For borgere sygemeldt fra et arbejde er formålet med indsatsen, at borger understøttes i at blive fastholdt på nuværende arbejdsplads. Indsatsen skal således understøtte borgeren i gradvist at kunne vende tilbage til arbejdet, evt. ved brug af handicapkompenserende ordninger.

Særligt omkring fastholdelse i job og virksomhedspraktik

Plan & Handling har hele tiden opmærksomheden på en evt. blivende stilling/ordinært job samt ordinære timer for borger på pågældende arbejdssted. I det virksomhedsrettede arbejde tilstræbes det i videst muligt omfang at finde placeringer på arbejdspladser, der efterfølgende har økonomisk mulighed for at ansætte på ordinære vilkår, herunder fx i småjob. 

Vores konsulent støtter borgeren under virksomhedsplaceringen og har løbende tæt samarbejde med arbejdsgiver og borger omkring job, afdækning af skånehensyn og behov for kompensation, øgning af kendskab til optimal arbejdspladsindretning, progression i timetal samt dokumentation af borgerens forløb. 

  • Vores erhvervspsykolog støtter borgeren i dennes vej tilbage til arbejdsmarkedet.
  • Vores ergoterapeut hjælper med struktur og organisering.
  • Vores fysioterapeut giver ergonomisk vejledning.

 

VIRKSOMHEDSRETTET FORLØB
SPOR 1B

Projektnr. 3292
Fasit-ID 3.246.267
Målgruppe: Indsatsen er primært rettet mod sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb, men andre målgrupper kan også inkluderes, fx afklaring til fleksjob eller førtidspension. Forløbet vil rette sig mod sygemeldte borgere med stort støttebehov.

Formål: At der er fastlagt en plan for borgers forløb med udgangspunkt i borgerens jobmål.
Via planen skal det fremgå, hvilke indsatser borger skal igennem. 
At borger har udarbejdet CV og/eller opdateret sit CV. 

Indhold: Indsatsen har fokus på, at borgere i målgruppen hurtigst muligt kommer (tilbage) i ordinært arbejde, evt. via brug af handicapkompenserende ordninger og/eller via en forudgående virksomhedsplacering. Samtidig har den særlige indsats fokus på, at der skabes tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere borgerens arbejdsevne, skånebehov og antal timer, som borgeren kan arbejde. Derfor er Plan & Handlings redskab hertil virksomhedspraktikker og etablering af jobs.

Timeantal pr. uge: 4-6 timer
Varighed: Op til 13 uger

 

VIRKSOMHEDSRETTET FORLØB
SPOR 1C

Projektnr. 3293
Fasit-ID 3.246.268
Målgruppe: Indsatsen er primært rettet mod sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb, men andre målgrupper kan også inkluderes. Forløbet vil rette sig mod sygemeldte borgere med lidt støttebehov.

Formål: At der er fastlagt en plan for borgers forløb med udgangspunkt i borgerens jobmål.
Via planen skal det fremgå, hvilke indsatser borger skal igennem. 
At borger har udarbejdet CV og/eller opdateret sit CV. 

Indhold: Indsatsen har fokus på, at borgere i målgruppen hurtigst muligt kommer (tilbage) i ordinært arbejde, evt. via brug af handicapkompenserende ordninger og/eller via en forudgående virksomhedsplacering. Samtidig har indsatsen fokus på, at der skabes tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere borgerens arbejdsevne, skånebehov og antal timer, som borgeren kan arbejde. Derfor er Plan & Handlings redskab hertil virksomhedspraktikker og etablering af jobs.

Timeantal pr. uge: 7-15 timer
Varighed: Op til 13 uger

 

FASTHOLDELSE PÅ VIRKSOMHED
SPOR 2A

Projektnr. 3295
Fasit-ID 3.246.432
Målgruppe: Indsatsen er primært rettet mod sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb, men andre målgrupper kan også inkluderes. Forløbet retter sig mod sygemeldte borgere med mindre støttebehov.

Formål: Formålet med indsatsen er at sikre, at borgeren understøttes og fastholdes i ordinære timer og/eller virksomhedspraktik, og at dette bidrager til borgerens fortsatte bevægelse tilbage mod arbejdsmarkedet.

Indhold: Indsatsen sker på baggrund af den skriftlige praktikaftale, der er udarbejdet i samarbejde med borger og arbejdsgiver. Denne kan løbende tilpasses efter dialog med virksomhed og borger og skal indeholde varighed, mål og delmål, arbejdsopgaver, arbejdstid, og hvordan denne øges i forløbet, samt skånebehov, der skal tages hensyn til.

Timeantal pr. uge: 30 minutter pr. uge
Varighed: Op til 12 uger

 

FASTHOLDELSE PÅ VIRKSOMHED
SPOR 2B

Projektnr. 3294
Fasit-ID 3.246.431
Målgruppe: Indsatsen er primært rettet mod sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb, men andre målgrupper kan også inkluderes. Forløbet retter sig mod sygemeldte borgere med mindre støttebehov.

Formål: Formålet med indsatsen er at sikre, at borgeren understøttes og fastholdes i ordinære timer og/eller virksomhedspraktik, og at dette bidrager til borgerens fortsatte bevægelse tilbage mod arbejdsmarkedet.

Indhold: Indsatsen sker på baggrund af den skriftlige praktikaftale, der er udarbejdet i samarbejde med borger og arbejdsgiver. Denne kan løbende tilpasses efter dialog med virksomhed og borger og skal indeholde varighed, mål og delmål, arbejdsopgaver, arbejdstid, og hvordan denne øges i forløbet, samt skånebehov, der skal tages hensyn til.

Timeantal pr. uge: 1-3 timer pr. uge
Varighed: Op til 12 uger

 

MESTRINGSKURSUS

Projektnr. 3290
Fasit-ID 3.246.262
Målgruppe: De sygemeldte borgere, der visiteres til mestringskurset, kan være sygemeldt fra ledighed, have mistet deres arbejde i forbindelse med deres sygemelding eller være sygemeldt fra et eksisterende arbejde. Der kan være tale om borgere med såvel psykiske som fysiske lidelser samt en kombination af disse.

Formål: Hensigten med forløbet er, at borger opnår viden om egen sygdom og får redskaber til at kunne mestre følgerne af sygdom i relation til arbejdsmarkedet og dagligdagen. Målet er, at borgers sygdom udgør en mindre barriere i forhold til at komme tilbage i arbejde. Der er fokus på redskaber, som borger kan anvende efter afsluttet forløb. 
Forløbet har et motiverende og udviklende sigte med fokus på, at borger gøres bevidst om, at denne selv kan medvirke aktivt i egen tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Indhold: Mestring af følger af sygdom er et kursus, der indeholder træning af teknikker samt praktiske redskaber til at håndtere hverdag og arbejdsliv med de problemer, som sygdommen giver. På kurset undervises bl.a. i hverdagsmestring, psykoedukation, og der er tilbud om fysisk træning og mindfulness.  
Kurset tilrettelægges individuelt ud fra dialogen med den enkelte sygemeldte med fokus på udvikling af motivation samt fysisk og psykisk kapacitet.

Timeantal pr. uge: 2-6 timer
Varighed: Op til 6 uger

 

AKTIVITETSPARATE UDBUD 2016

VIRKSOMHEDSRETTET FORLØB
LIDT STØTTEBEHOV

Projektnr. 0034
Fasit-ID 90.873
Målgruppe: Alle aktivitetsparate borgere

Formål: Forløbet i dette indsatsspor er til borgere, der er klar til en virksomhedspraktik med fokus på en gradvis øgning af timetallet i praktikken. Det forventes, at det er borgere, der skal støttes i opstarten af forløbet, men hvor behovet for tæt opfølgning reduceres over tid.

Timeantal pr. uge: 25 timer
Varighed: Maks. 2-13 uger

 

INTRO TIL VIRKSOMHED
NOGET STØTTEBEHOV

Projektnr. 0033
Fasit-ID 90.874
Målgruppe: Alle aktivitetsparate borgere

Formål: Forløbet med et timetalsniveau på 12 timer er til borgere, som skal introduceres til og gradvist vænnes til at være ude på en virksomhed. En del af borgerne har komplekse problemstillinger, hvor der sideløbende med virksomhedspraktikken også allerede er iværksat eller skal iværksættes en social- og sundhedsfaglig indsat, der varetages af andre aktører. Det vil være leverandørernes ansvar i disse sager at koordinere indsatsen med relevante aktører.

Timeantal pr. uge: 12 timer
Varighed: Maks. 2-26 uger

 

INTENSIVT VIRKSOMHEDSFORLØB
MEGET STØTTEBEHOV

Projektnr. 0031
Fasit-ID 90.877
Målgruppe: Alle aktivitetsparate borgere

Formål: Forløbet med et timetal på 5 timer vil rette sig mod borgere med komplekse og ofte uklare problemstillinger, og de har alle brug for en understøttende indsats for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal være tilrettelagt med virksomhedsforberedende aktiviteter (LAB, kap. 10) med sigte på, at borgerne inden for forløbets varighed starter i en virksomhedsplacering (LAB, kap. 11-12) på en virksomhed.

Timeantal pr. uge: 5 timer
Varighed: Maks. 2-26 uger

 

SÆRLIGT INTENSIVT VIRKSOMHEDSFORLØB
MEGET STØTTEBEHOV

Projektnr. 3261
Fasit ID: 1459362
Målgruppe: Alle aktivitetsparate borgere.

Formål: Forløbet har til sigte at bibringe borgere med komplekse problemstillinger en understøttende indsats for at komme tætte på arbejdsmarkedet.

Timetal pr. uge: 2-4 timer
Varighed: Maks. 2-26 uger

FASTHOLDELSESMENTOR

Projektnr. 0029
Fasit-ID 90.934
Målgruppe: Alle aktivitetsparate borgere

Formål: Indsatsen skal medvirke til, at borgerne opnår deltagelse i beskæftigelsesrettet tilbud eller fastholdes i virksomhedsrettet forløb, uddannelsesforløb eller i et andet aktivt tilbud.

Timeantal pr. uge: 1-5 timer
Varighed: Maks. 1-13 uger

HELHEDSORIENTERET MENTOR

Projektnr. 0030
Fasit-ID 90.935
Målgruppe: Alle aktivitetsparate borgere

Formål: En helhedsorienteret mentor skal medvirke til, at borgere, der ikke kan deltage i aktivt tilbud på grund af komplekse sociale og helbredsmæssige problemstillinger, støttes og vejledes til at opnå tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Timeantal pr. uge: 1 time
Varighed: Maks. 1-26 uger

FLEKSJOBFORLØB
SELVHJULPEN/LIDT STØTTEBEHOV

Projektnr. 0035
Fasit-ID 90.975
Målgruppe: Fleksjobvisiterede

Formål: Indsatsen er rettet mod borgere, som er visiteret til fleksjob og som har været ledige i sammenlagt 12 mdr. inden for de seneste 18 mdr. Borgerne kan i varierende omfang have behov for motivation, støtte og afklaring, men for alle de fleksjobvisiterede borgere er målet med indsatsen, at de skal hurtigst muligt i fleksjob.

Timeantal pr. uge: 3 timer
Varighed: Maks. 1-13 uger

FLEKSJOBFORLØB
MEGET STØTTEBEHOV

Projektnr. 0036
Fasit-ID 90.976
Målgruppe: Fleksjobvisiterede

Formål: Forløbet er for borgere, som har brug for helhedsorienteret og koordineret støtte for at nå målet om fleksjob. Formålet er etablering af virksomhedspraktik inden for forløbsvarigheden med henblik på efterfølgende ansættelse i fleksjob.

Timeantal pr. uge: 1-20 timer
Varighed: Maks. 1-13 uger

VEJLEDNING OG OPKVALIFICERINGSFORLØB

Projektnr. 0032
Fasit-ID 90.876
Målgruppe: Alle aktivitetsparate borgere

Formål: Indsatsen har til formål at afdække, hvad der skal til, for at borgeren kan komme i arbejde eller starte på uddannelse.

Timeantal pr. uge: 10 timer
Varighed: Maks. 3 uger

AFKLARING AF STØTTEBEHOV
KOMPLEKSE PROBLEMER

Projektnr. 0027
Fasit-ID 90.872
Målgruppe: Alle aktivitetsparate borgere

Formål: Indsatssporet skal medvirke til, at der for borgere med komplekse problemer iværksættes relevante beskæftigelsesrettede aktiviteter, der kan udvikle eller afdække borgerens arbejdsevne
i tilstrækkelig grad til, at den rette indsats for at integrere borgeren på arbejdsmarkedet eller understøtte borgeren i at begynde uddannelse kan iværksættes.

Timeantal pr. uge: 25 timer
Varighed: Maks. 2-26 uger

AFKLARING AF ARBEJDSEVNE
SÆRLIGE LIDELSER

Projektnr. 0028
Fasit-ID 90.875
Målgruppe: Alle aktivitetsparate borgere

Formål: Indsatsen er målrettet borgere med særlige lidelser. Det er f.eks. borgere med aggressiv sclerose, bipolar lidelse, borgere uden diagnose, men som fremstår psykisk syge, borgere med erhvervet hjerneskade, borgere uden sygdomsindsigt, samt borgere med ”ondt i livet”.

Timeantal pr. uge: 2-12 timer
Varighed: Maks. 2-26 uger

SYGEFRAVÆR UDBUD 2019

PSYKISKE
LIDELSER
ARBEJDSPLADSBASERET INDSATS FOR
PERSONER MED PSYKISKE LIDELSE, 
BASIS

Projektnr. SY58  –  Fasit-ID 3007770

ARBEJDSPLADSBASERET INDSATS FOR
PERSONER MED PSYKISKE LIDELSE, 
UDVIDET

Projektnr. SY59  –  Fasit-ID 3007776

Målgruppe: Sygemeldte borgere med psykiske lidelser.

formål: At sygemeldte borgere med psykiske problemstillinger hurtigst muligt vender tilbage til arbejde eller til rådighed for arbejdsmarkedet.

Timeantal pr. uge: 5-37 timer
Varighed: Maks. 1-26 uger

 

FYSISKE
LIDELSER
ARBEJDSPLADSBASERET INDSATS FOR
PERSONER MED PSYKISKE LIDELSE, 
BASIS

Projektnr. SY58  –  Fasit-ID 3007770

ARBEJDSPLADSBASERET INDSATS FOR
PERSONER MED PSYKISKE LIDELSE, 
UDVIDET

Projektnr. SY59  –  Fasit-ID 3007776

Målgruppe: Sygemeldte borgere med psykiske lidelser.

formål: At sygemeldte borgere med psykiske problemstillinger hurtigst muligt vender tilbage til arbejde eller til rådighed for arbejdsmarkedet.

Timeantal pr. uge: 5-37 timer
Varighed: Maks. 1-26 uger

 

HELHEDS-
ORIENTERET
ARBEJDSPLADSBASERET INDSATS FOR
PERSONER MED PSYKISKE LIDELSE, 
BASIS

Projektnr. SY58  –  Fasit-ID 3007770

ARBEJDSPLADSBASERET INDSATS FOR
PERSONER MED PSYKISKE LIDELSE, 
UDVIDET

Projektnr. SY59  –  Fasit-ID 3007776

Målgruppe: Sygemeldte borgere med psykiske lidelser.

formål: At sygemeldte borgere med psykiske problemstillinger hurtigst muligt vender tilbage til arbejde eller til rådighed for arbejdsmarkedet.

Timeantal pr. uge: 5-37 timer
Varighed: Maks. 1-26 uger

 

VIRKOMHEDS-
OPFØLGNING
ARBEJDSPLADSBASERET INDSATS FOR
PERSONER MED PSYKISKE LIDELSE, 
BASIS

Projektnr. SY58  –  Fasit-ID 3007770

ARBEJDSPLADSBASERET INDSATS FOR
PERSONER MED PSYKISKE LIDELSE, 
UDVIDET

Projektnr. SY59  –  Fasit-ID 3007776

Målgruppe: Sygemeldte borgere med psykiske lidelser.

formål: At sygemeldte borgere med psykiske problemstillinger hurtigst muligt vender tilbage til arbejde eller til rådighed for arbejdsmarkedet.

Timeantal pr. uge: 5-37 timer
Varighed: Maks. 1-26 uger